Zenbody ønsker at agere som ansvarlig virksomhed i det danske og internationale samfund og overholde:

  • Menneskerettigheder, herunder at støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder og sikre at vi ikke medvirker til krænkelse af menneskerettigheder samt opretholde foreningsfriheden og anerkende retten til kollektiv forhandling.
  • Arbejdstagerrettigheder, herunder at støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde og effektiv afskaffelse af børnearbejde samt afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold (forskelsbehandling på grund af race, farve, alder, køn, civilstand, seksuelt tilhørsforhold, sprog, religion, mentalt eller fysisk handikap, sundhedsmæssig tilstand, politisk anskuelse, national eller social oprindelse).
  • Arbejdsmiljø, herunder at forpligtige os til at sørge for, at arbejdsmiljøet er af en sådan standard i forhold til den tekniske udvikling, at vores medarbejdere ikke udsættes for påvirkninger eller risici, der kan skade deres helbred på kort eller lang sigt. Det drejer sig både om arbejdsbetingede sygdomme og ulykker.
  • Miljø, herunder at forpligtige os til regelmæssigt at udvikle og vedligeholde vores arbejdsprocesser og systemer til håndtering og forebyggelse af de væsentlig miljøforhold der gælder for vores aktiviteter (materialespild- og forbrug, relevant energiforbrug (kørsel), sortering og genanvendelse).
  • Anti-korruption, herunder at modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.
Endvidere er det vores hensigt at respektere og overholde yderligere særlige forhold der måtte være indeholdt i kundeaftaler- og kontrakter.
Zenbody er villig til at acceptere uanmeldte kontrolbesøg af både kunder og af 3. part og fremlægger i denne forbindelse gerne al nødvendig og relevant dokumentation.